Obavijest o zaštiti podataka za naša električna vozila

Mi, Grand Automotive Adriatic d.o.o., nudimo moderna električna vozila sa pametnim zabavnim sistemom koji se može povezati sa vašim mobilnim telefonom putem naše „ISMART" aplikacije.

Lične podatke obrađujemo u kontekstu pružanja pametnog sistema za zabavu i aplikacije.

Zaštita ličnih podataka nam je važna. Lične podatke obrađujemo samo u skladu sa primjenjivim zahtjevima zaštite podataka, posebno Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

U Odjeljku A ovog Obavještenja o zaštiti ličnih podataka pružamo vam informacije o kontroloru odgovornom za obradu vaših ličnih podataka i službeniku za zaštitu podataka kontrolora.

U Odjeljku B ćete pronaći informacije o obradi vaših ličnih podataka.

U Odjeljku C naći ćete informacije o vašim pravima u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

Tehnički izrazi koji se odnose na zaštitu podataka u ovoj obavijesti o zaštiti ličnih podataka imaju značenje koje se koristi u Opštoj uredbi o zaštiti podataka. Detaljnije informacije o gore navedenom naći ćete u Odjeljku D.

 

SADRŽAJ

 1. Informacije o kontroloru

  1. Identitet i kontakt informacije kontrolora podataka
  2. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka kontrolora

 2. Informacije o obradi ličnih podataka

  1. Korišćenje ISMART naloga na mobilnom telefonu i na audiovizuelnom i navigacionom sistemu (AVN), uključujući korišćenje funkcija daljinskog upravljanja vozilom putem ISMART aplikacije
  2. Korišćenje navigacionog sistema na audiovizuelnom i navigacionom sistemu (AVN)
  3. Korišćenje prepoznavanja glasa
  4. Korišćenje aplikacija trećih strana na audiovizuelnom i navigacionom sistemu (AVN)

 3. Informacije o pravima nosioca podataka

  1. Pravo pristupa
  2. Pravo na ispravku
  3. Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)
  4. Pravo na ograničenje obrade
  5. Pravo na prenosivost podataka
  6. Pravo na prijavu u vezi ispravke ili brisanja ličnih podataka ili ograničenja obrade
  7. Pravo na prigovor
  8. Pravo na povlačenje saglasnosti
  9. Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

 4. Informacije o tehničkim uslovima Opšte uredbe o zaštiti podataka koji se koriste u ovom Obavještenju o zaštiti ličnih podataka
 5. Datum stupanja na snagu i izmjene ovog Obavještenja o zaštiti ličnih podataka

A. Informacije o kontroloru

 

 1. Identitet i kontakt podaci voditelja obrade SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor

  De Entree 159


  1101 HE Amsterdam


  dpo@mgmotor.eu

  Tel.: +31 (0) 202255401


 2. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka kontrolora obrade SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor


  De Entree 159

  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu

 

B. Informacije o obradi ličnih podataka

Želimo vam pružiti najbolje iskustvo prilikom korištenja naših vozila. Stoga vam nudimo ISMART aplikaciju i opremamo vozila inovativnim sistemom. U našim vozilima postoje dva uređaja koji komuniciraju sa ISMART aplikacijom i mogu se njima kontrolisati: Audio-vizuelni i navigacioni sistem ("AVN") i Telematički uređaj ("TBOX"). Sva komunikacija između uređaja i aplikacije odvija se preko naše platforme za telematičke usluge ("TSP Backend"). AVN sistem vam pruža informacije i aplikacije za zabavu kao što su navigacija i centar za poruke. TBOX sistem je odgovoran za pristup mreži za vozilo i upload podataka na TSP Backend platformu.Za određene funkcije, AVN sistem komunicira direktno sa trećim stranama i šalje im lične podatke (npr. Amazon). Kako bismo pružili funkcije navedene u ovom Obavještenju o zaštiti ličnih podataka, obrađujemo vaše lične podatke i želimo da vas obavijestimo o detaljima obrade. Međutim, možete koristiti svoja vozila bez korištenja online funkcija ISMART sistema koje zahtijevaju obradu ličnih podataka. Kada prvi put koristite AVN sistem i kada preuzmete aplikaciju, pitaćemo vas da li želite da omogućite sve funkcije ISMART sistema, uključujući i one koje zahtevaju obradu ličnih podataka. Možete omogućiti i onemogućiti određene funkcije AVN sistema koje zahtijevaju obradu ličnih podataka.

TBOX sistem je odgovoran za pristup mreži za vozilo i upload podataka na TSP Backend platformu.Za određene funkcije, AVN sistem komunicira direktno sa trećim stranama i šalje im lične podatke (npr. Amazon). Kako bismo pružili funkcije navedene u ovom Obavještenju o zaštiti ličnih podataka, obrađujemo vaše lične podatke i želimo da vas obavijestimo o detaljima obrade. Međutim, možete koristiti svoja vozila bez korištenja online funkcija ISMART sistema koje zahtijevaju obradu ličnih podataka. Kada prvi put koristite AVN sistem i kada preuzmete aplikaciju, pitaćemo vas da li želite da omogućite sve funkcije ISMART sistema, uključujući i one koje zahtevaju obradu ličnih podataka. Možete omogućiti i onemogućiti određene funkcije AVN sistema koje zahtijevaju obradu ličnih podataka:


 1. Kreiranje i dodjeljivanje ISMART naloga za daljinsko upravljanje vozilom i pregled statusa vozila
 2. Dostupnost funkcije povezivanja vašeg vozila sa i odspajanja sa vašeg naloga
 3. Dostupnost funkcije za provjeru i kontrolu stanja vozila
 4. Dostupnost funkcije Find My Car/Pronađi moje vozilo
 5. Dostupnost funkcije Upravljanje punjenjem
 6. Dostupnost funkcije Poziv u pomoć
 7. Dostupnost centra za poruke
 8. Dostupnost funkcije povratne informacije
 9. Obrada vaših povratnih informacija
 10. Dostupnost funkcije Moj kalendar
 11. Dostupnost funkcije o potrošnji energije
 12. Dostupnost funkcije digitalnog ključa

Ispod su detaljnije informacije o gore navedenom:

1. Detalji o ličnim podacima koji se obrađuju

 

Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju
Lični podaci obuhvaćeni kategorijama
Izvori podataka
Obaveza nosioca podataka da učini podatke dostupnima
Razdoblje čuvanja podataka
Podaci o protokolu
Podaci o protokolu koji se generiraju iz tehničkih razloga prilikom korišćenja naše aplikacije za pristup sadržaju sa našeg servera: Podaci koji se generiraju tokom ovog pristupa definirani su mrežnim protokolom za prijenos informacija između vašeg uređaja i servera naše aplikacije . Ovo uključuje IP adresu, vrstu i verziju mobilnog operativnog sistema koji se koristi, sadržaj kojem se pristupa i datum i vrijeme pristupa.
Korisnik aplikacije
Dostupnost podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za sklapanje ugovora. Nosioc podataka nije dužan dati podatke. Ako podaci nisu dostupni, naša aplikacija ne može pristupiti sadržaju sa našeg servera.
Podaci se pohranjuju u log fajlove servera u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika maksimalno 7 dana, osim ako se ne dogodi događaj koji ugrožava sigurnost (npr. DDoS napad). Ako dođe do događaja koji ugrožava sigurnost, datoteke evidencije servera se čuvaju sve dok se događaj koji ugrožava sigurnost ne eliminiše i potpuno razriješi.
Informacije za registraciju
Informacije koje dajete kada registrujete svoj nalog za našu aplikaciju: Podaci koji se pružaju uključuju sledeće obavezne podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, lozinku. Osim toga, navedeni podaci uključuju sljedeće neobavezne informacije: spol, datum rođenja.
Korisnik aplikacije
Davanje informacija koje su označene kao obavezne tokom procesa registracije je uslov koji je neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije dužan dati podatke. Ukoliko se tražene informacije ne daju, registracija i kreiranje korisničkog naloga nisu mogući.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Informacije za prijavu
Informacije koje dajete prilikom prijavljivanja na svoj račun: Ovo uključuje: broj mobilnog telefona, e-mail adresu i lozinku. Kada se prijavite na svoj račun u svom vozilu, to takođe uključuje jedinstveni identifikator koji je pohranjen u QR kodu.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije dužan dati podatke. Ako informacije nisu dostavljene, ne možete se prijaviti na svoj račun.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Dodatne informacije o računu
Informacije koje možete dodati svom nalogu, kao što su sigurnosni kod, postavke alarma, kontakt za hitne slučajeve, omiljena mjesta i radio stanice, i zapisi o putovanju.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije dužan dati podatke. Ako podaci nisu dostupni, određene funkcije kao što je pretraživanje sa liste favorita u AVN sistemu možda neće raditi ispravno.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Osnovne informacije o vozilu
Osnovne informacije o vašem vozilu koje se automatski dobijaju iz vašeg vozila i mogu se videti u aplikaciji: Ovo uključuje VIN broj, broj motora, naziv marke, naziv modela, model menjača, boju, serijski broj platforme TBOX, serijski broj AVN sistema.
Korisnik  vozila
Dostupnost podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za sklapanje ugovora. Nosioc podataka nije dužan dati podatke. Ako nema podataka, podaci se ne mogu pregledati putem aplikacije.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Podaci o statusu vozila
Informacije o trenutnom statusu vašeg vozila koje se mogu automatski dobiti iz vašeg vozila i pregledati i, gdje je moguće, izmijeniti u aplikaciji: Gore navedeno uključuje informacije o preostalom gorivu/struji, preostaloj kilometraži, pritisku u gumama, naponu baterije, statusu motora, status električnog servo upravljača (EPS), status parkirne kočnice, temperatura, status prozora/šibera, status vrata, status motora, status kvačila, status tampera, status senzora udara.
Korisnik  vozila
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije dužan dati podatke. Ako podaci nisu dati, nije moguće pregledati podatke putem aplikacije, a funkcija daljinskog upravljanja putem aplikacije nije dostupna.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Informacije o lokaciji
Informacije o lokaciji vašeg vozila kao i vašeg mobilnog telefona: Gore navedeno uključuje GPS lokaciju vozila i mobilnog telefona.
Korisnik vozila / aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije obavezan da daje informacije. Ako podaci nisu dati, određene funkcije, kao što je funkcija "Pronađi moj auto", nisu dostupne.
Podatke o lokaciji vašeg telefona obrađujemo samo privremeno dok koristite funkciju provjere i kontrole statusa vozila ili funkciju "Pronađi moj auto"- „Find my car“.
Informacije o bateriji
Informacije o statusu baterije vašeg vozila: Gore navedeno uključuje preostalu snagu, preostalo vrijeme punjenja, struju punjenja, napon punjenja, preostalu kilometražu.
Korisnik vozila
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije obavezan da daje informacije. Ako nema podataka, podaci ne mogu da se pregledaju putem aplikacije.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Podaci iz poruka
Podaci iz poruka koje isporučujemo u ulaznu poštu u vašem vozilu i aplikaciji:  Navedeno uključuje važne poruke kao što su alarmi, informacije o radu i novosti.
Generirano od strane naše kompanije
- Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Podaci za povratnu informaciju
Informacije koje nam dajete kada koristite funkciju povratnih informacija Gore navedeno uključuje sadržaj vaših povratnih informacija.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Nosioc podataka nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dani, ne može da se odgovori na povratnu informaciju.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Podaci za kalendar
Informacije koje nam dajete kada omogućite sinhronizaciju vašeg kalendara s našom aplikacijom: To uključuje datum i vrijeme sastanka, datum godišnjica ili druge prilike. Gore navedeno također uključuje informacije koje dajete u našoj aplikaciji kao što su tema, bilješke, podsjetnik na vrijeme i podsjetnik za datum.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije obavezan da daje informacije. Ako gore navedene informacije nisu date, ne možemo vam poslati podsjetnik kada dođe datum godišnjice.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Mac adresa za Bluetooth 
Podaci za aktiviranje funkcije digitalnog ključa ili kreiranje kontrolnog identifikacionog broja digitalnog ključa.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije obavezan da daje informacije. Ako informacije nisu dostavljene, ne možete da koristite funkciju digitalnog ključa.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Kontrolni identifikacioni broj digitalnog ključa
Informacije koje vas identificiraju kada zatražite otključavanje vašeg vozila.
Generirano od strane naše kompanije
- Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Podaci za upravljanje oglašavanjem
Informacije koje se odnose na privole koje ste dali u reklamne svrhe, kao i informacije o vašim mogućim prigovorima na oglašavanje: Ovo uključuje datum i vrijeme pristanka, IP adresu uređaja koji se koristi za davanje pristanka, datum i vrijeme povlačenja pristanka ili prigovor na obradu ličnih podataka u reklamne svrhe.
Korisnik vozila / aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije obavezan da daje informacije. Ako informacije nisu dostavljene, ne možemo da obradimo vaše pristanke i/ili prigovore u vezi s oglašavanjem.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.
Podaci za upravljanje oglašavanjem
Osim toga, gore navedeno uključuje dokumentaciju informacija koje smo vam dali u vezi sa pristankom i/ili oglašavanjem koje smo sproveli bez vašeg pristanka.
Generirano od strane naše kompanije
- Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART nalog.

2. Detalji o obradi ličnih podataka

Svrha obrade ličnih podataka
Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju
Automatizirano donošenje odluka
Pravni osnov i, ako je primjenjivo, legitimni interesi
Primalac
Kreiranje i dodjeljivanje ISMART naloga za daljinsko upravljanje vašim vozilom i pregled statusa vozila: Nakon početne registracije vašeg naloga, možete da pohranite dodatne podatke na svoj račun. Ovo uključuje opcionalno čuvanje kontakt informacija, adresa i postavki kao što su postavke jezika. Gore navedeno uključuje i funkciju prijavljivanja i odjavljivanja iz aplikacije.
Informacije o registraciji Informacije  za prijavu o računu
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Član 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora u kojem je nosioc podataka jedna od strana ili poduzimanje radnji na zahtjev nosioca podataka prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije povezivanja vašeg vozila sa vašim nalogom i odspajanja sa njega: Da biste mogli daljinski kontrolisati Vaše vozilo i videti njegovo stanje putem naše aplikacije, potrebno je Vaše vozilo povezati sa Vašim nalogom. Da povežete svoje vozilo sa svojim nalogom, potrebno je da aplikacijom skenirate QR kod prikazan u AVN sistemu. Gore navedeno također uključuje obavezujuće upravljanje odnosima s kupcima koje vam omogućava da pregledate informacije o vašem vozilu koje se automatski dobijaju iz vašeg vozila: Gore navedeno uključuje VIN broj, broj motora, naziv marke, naziv modela, model prijenosa, boju, serijski broj platforme TBOX, serijski broj AVN sistema.
Podaci za registraciju Podaci za prijavu Osnovni podaci o vozilu
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Član 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora u kojem je nosioc podataka jedna od strana ili poduzimanje radnji na zahtjev nosioca podataka prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije provjere i kontrole statusa vozila: Zahvaljujući našoj aplikaciji, možete da vidite status vozila. Ovo vam omogućava da budete sigurni da je vozilo bezbjedno za vožnju ili da je sigurno zaključano dok je u parkiranju. Ova funkcija vam također omogućava daljinsko upravljanje vozilom, kao što je zaključavanje ili otključavanje vozila ili promjena temperature klima uređaja ili grijanih sjedišta. Isto tako, ova funkcija vam omogućava da provjerite potrošnju energije vašeg telefona gledajući kilometražu, ukupnu potrošnju energije, prosječnu brzinu i vrijeme putovanja. da se status vozila razmjenjuje između vašeg mobilnog telefona i naših servera, kao i između vašeg vozila i našeg servera putem Interneta. Ova funkcija vam takođe omogućuje da postavite alarma vozila i primate obavijesti u našoj aplikaciji. Ovo uključuje upozorenja o niskoj bateriji, sigurnosna upozorenja, upozorenja o geo-ogradi, upozorenja o brzini, upozorenja o pokretanju motora ili upozorenja vezana za bilo kakve neuobičajene pojave s vozilom.
Podaci protokola Podaci o registraciji Podaci za prijavu Podaci o statusu vozila Podaci o lokaciji
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Član 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora u kojem je nosioc podataka jedna od strana ili poduzimanje radnji na zahtjev nosioca podataka prije sklapanja ugovora).
Developer Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte
Dostupnost funkcije „Find My Car“: Prilikom korištenja funkcije „Find My Car“, koristit ćemo GPS lokaciju vašeg mobilnog telefona, kao i GPS lokaciju vašeg vozila, kako bismo vam pokazali najkraći put pješice do vašeg vozila. Navedene GPS lokacije preuzimaju se s vašeg mobilnog telefona i vašeg vozila samo kada pristupite funkciji „Find My Car“ u aplikaciji. Nakon slanja sigurnosnog koda, bit će otključana funkcija trube/svjetla koja će vam pomoći da pronađete svoje vozilo u mraku.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o lokaciji Dodatni podaci o računu Podaci o statusu vozila
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Član 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora u kojem je nosioc podataka jedna od strana ili poduzimanje radnji na zahtjev nosioca podataka prije sklapanja ugovora).
Developer Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte
Dostupnost funkcije upravljanja punjenjem: Ova funkcija vam omogućuje da provjerite trenutnu bateriju i status punjenja. Također možete da planirate vrijeme punjenja povezivanjem priključka za punjenje putem Bluetooth-a. Osim toga, možete da postavite cilj punjenja.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o bateriji Podaci o lokaciji
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Član 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora u kojem je nosioc podataka jedna od strana ili poduzimanje radnji na zahtjev nosioca podataka prije sklapanja ugovora).
Developer Komplet za razvoj softvera (SDK) za karte
Dostupnost funkcije Poziv za pomoć: Ova funkcija vam omogućava da brzo uputite poziv za pomoć na broj sačuvan na vašem nalogu. Određujemo odgovarajući broj poziva za pomoć prema zemlji koju ste odabrali kada ste prvi put povezali svoje vozilo na aplikaciju.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Dodatni podaci o računu
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Član 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora u kojem je nosioc podataka jedna od strana ili poduzimanje radnji na zahtjev nosioca podataka prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost centra za poruke: Pružamo vam važne poruke kao što su upozorenja, operativne informacije i novosti (uključujući reklame o uslugama tvrtke MG). Navedene poruke su dostupne putem funkcija ulazne pošte u aplikaciji i u sustavu AVN.
Podaci o protokolu Podaci o porukama Podaci za prijavu Dodatni podaci o računu Podaci o statusu vozila Podaci o upravljanju reklamama
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Član 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora u kojem je nosioc podataka jedna od strana ili poduzimanje radnji na zahtjev nosioca podataka prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije Povratna informacija: Zahvaljujući funkciji Povratna informacija, možete nam dati povratnu informaciju o nepravilnostima ili prijedloge za daljnja poboljšanja.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o povratnoj informaciji
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Član 6 (1) (f) (ispunjenje legitimnih interesa u skladu sa usklađivanjem interesa): Naš legitimni interes je da dobijemo povratne informacije o našim uslugama kako bismo ih poboljšali.
Developer
Obrada vaše povratne informacije: Obradit ćemo vašu povratnu informaciju kako bismo poboljšali svoje usluge.
Podaci za povratnu informaciju
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Član 6 (1) (f) (ispunjenje legitimnih interesa u skladu sa usklađivanjem interesa): Naš legitimni interes je da dobijemo povratne informacije o našim uslugama kako bismo ih poboljšali.
Developer
Dostupnost funkcije Moj kalendar: U zavisnosti od vašeg pristanka, ova funkcija nam omogućava da sinhronizujemo vaš kalendar na vašem mobilnom telefonu sa našom aplikacijom, tako da vam možemo slati podsjetnike na sastanke, godišnjice ili druge prilike. Ova funkcija vam omogućava da postavite temu, podsjetnik za datum i vrijeme i napišete napomenu za svoju godišnjicu.
Podaci protokola Podaci za registraciju Podaci za prijavu Kalendarski podaci
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Član 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora u kojem je nosioc podataka jedna od strana ili poduzimanje radnji na zahtjev nosioca podataka prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije potrošnje energije: Ova funkcija omogućava korisniku da vidi statistiku potrošnje energije. Uključuje kilometražu, ukupnu potrošnju energije, prosječnu brzinu i vrijeme putovanja.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu 
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije digitalnog ključa: Ova funkcija vam omogućava da otključate i pokrenete vozilo pomoću aplikacije umjesto ključa.
Mac adresa za Bluetooth Kontrolni identifikacijski broj digitalnog ključa
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer

3. Detalji o primaocima ličnih podataka i prenos ličnih podataka u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije

Primalac
Uloga primaoca
Transfer u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Odluka o adekvatnosti ili prikladnim ili adekvatnim mjerama zaštite za transfer u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Programer: SAIC prekomorska tehnologija inteligentne mobilnosti CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. District JiaDing, Šangaj, Narodna Republika Kina
Izvršitelj obrade
Kina
Nema odluke o primjerenosti Europske Komisije za dotičnu treću zemlju. Prijenosi u dotičnu treću zemlju provode se na temelju standardnih ugovornih klauzula Europske Komisije za prijenos osobnih podataka izvršiteljima obrade u trećim zemljama. Odluku Europske Komisije o standardnim ugovornim klauzulama moguće je pročitati ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Kopiju standardnih ugovornih klauzula moguće je dobiti od našeg službenika za zaštitu podataka (Odjeljak A.II.).
Maps Software Development Kit (SDK) Dobavljač: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Holandija
Voditelj obrade
- -

II. Korišćenje navigacionog sistema na audiovizuelnom i navigacionom sistemu (AVN)

Imate mogućnost korišćenja navigacionog sistema putem našeg audiovizuelnog i navigacionog sistema (AVN). Osnovne funkcije dostupne su bez internetske veze i bez da mi ili naši pružatelji usluga obrađujemo bilo koje vaše lične podatke kada koristite navedene funkcije. To uključuje, posebno, traženje određene lokacije ili točaka interesa u određenom području, proračun rute i funkciju navigacije i funkciju dometa baterije. Određene druge funkcije, kao što je korištenje podataka o prometu u stvarnom vremenu za pronalaženje najbolje rute, zahtijevaju internetsku vezu. Kada koristite sistem za navigaciju na mreži, vaše lične podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Informacije o saobraćaju u realnom vremenu
 • Funkcija online pretraživanja

Ako koristite naš navigacioni sistem putem prepoznavanja glasa, pogledajte poglavlje o prepoznavanju glasa (-> Odjeljak B.III).

Ispod su detaljnije informacije o gore navedenom:

1. Detalji o ličnim podacima koji se obrađuju


Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju
Lični podaci obuhvaćeni kategorijama
Izvori podataka
Obaveza nosioca podataka da podatke učini dostupnim
Period čuvanja podataka
Informacije o protokolu
Informacije o protokolu koje se kreiraju iz tehničkih razloga kada se uspostavi internet veza između vašeg vozila i naših servera: Podaci koji se kreiraju prilikom ovog pristupa definirani su mrežnim protokolom za transfer informacija između vašeg vozila i naših servera. Ovo uključuje IP adresu, HTTPS protokol (za osiguranje Telenav oblaka) i API ključ (kako bi se osiguralo da se samo SAIC vozila mogu povezati na Telenav oblak).
Korisnik navigacionog sistema
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije obavezan da daje informacije. Ako nema podataka, funkcije navigacije zasnovane na oblaku se ne mogu obezbijediti.
Podaci se pohranjuju u log fajl servera u obliku koji omogućava identifikaciju nosioca podataka u periodu od maksimalno 7 dana, osim ako se ne dogodi događaj koji ugrožava sigurnost (npr. DDoS napad). Ako dođe do događaja koji ugrožava sigurnost, datoteke evidencije servera se zadržavaju sve dok se događaj koji ugrožava sigurnost ne eliminiše i potpuno razriješi.
Informacije o lokaciji
GPS lokacija vašeg vozila se šalje dobavljaču kompleta za razvoj softvera za mape (SDK) kada korisnik koristi funkciju pretraživanja lokacije, navigaciju na mreži i promet u stvarnom vremenu.
Korisnik navigacionog sistema
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije obavezan da daje informacije. Ako nema podataka, ne mogu se pružiti navigacijske funkcije zasnovane na oblaku.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najviše godinu dana.
Podaci funkcije pretraživanja
Informacije koje ste unijeli u funkciju pretraživanja našeg navigacionog sistema: Ovo uključuje sve informacije unesene kao pojmove za pretraživanje, odabrane sa nedavne liste destinacija, sa liste favorita, na osnovu oznaka koje ste sami unijeli, kao što su vaša kuća ili posao adresu, ili iz kategorija Points of Interest ili putem glasovne kontrole. Ako koristite glasovnu kontrolu, pogledajte poglavlje o prepoznavanju glasa Odjeljak B.III.
Korisnik sustava za navigaciju
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosioc podataka nije obavezan da daje informacije. Ako nema podataka, ne mogu se pružiti navigacijske funkcije zasnovane na oblak.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Vaša kućna adresa se čuva dok je ne izbrišete u AVN sistemu. Svi ostali podaci čuvaju se maksimalno godinu dana.
Nedavne lokacije
Informacije o odredištu odabrane u funkciji pretraživanja.
Korisnik navigacionog sistema
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Ispitanik nije obavezan da daje informacije. Ako nema podataka, navigacija zasnovana na oblaku se ne može pružiti.
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najviše godinu dana.

2. Detalji o obradi ličnih podataka


Svrha obrade ličnih podataka
Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju
Automatizirano donošenje odluka
Pravni osnov i, ako je primjenjivo, legitimni interesi
Primalac
Dostupnost naše navigacione funkcije sa prometnim podacima u stvarnom vremenu: Osnovna navigaciona funkcija dostupna je bez internetske veze. Za napredniju navigaciju, ruta se izračunava na našem serveru, uzimajući u obzir pravovremene podatke o saobraćaju. U tu svrhu, informacije o vašoj lokaciji i vašem odredištu se privremeno obrađuju na našem serveru. Redovno obrađujemo podatke o vašoj lokaciji kako bismo vam pružili odgovarajuće navigacione usluge (npr. izračunavanje dostupnosti boljih ruta u pozadini, provjeravanje obližnjih saobraćajnih događaja, itd.).
Podaci o protokolu Podaci o lokaciji Nedavne lokacije
Ne postoji automatsko donošenje odluka
Član 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora u kojem je nosilac podataka jedna od strana ili poduzimanje radnji na zahtjev subjekta podataka prije sklapanja ugovora).
Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte
Developer
Dostupnost naše funkcije pretraživanja na mreži: U tu svrhu, podaci koje unesete u funkcije pretraživanja privremeno se obrađuju na našem serveru. Kada ste prijavljeni na svoj ISMART račun u svom vozilu, također možete da pregledate i odaberete adrese, mjesta od interesa (npr. benzinske pumpe, prodavnice hrane i pića, hoteli itd.) koje ste dodali na svoj račun putem aplikacije. Osim toga, možete da pretražite stanice za punjenje u blizini i provjerite njihovu dostupnost.
Podaci protokola Podaci o funkciji pretraživanja Podaci o lokaciji Za pregled i odabir podataka pohranjenih na vašem ISMART računu: Podaci o registraciji (Odjeljak B.I.1 ) Podaci za prijavu (Odjeljak B.I.1 ) Dodatni podaci o računu (Odjeljak B.I.1)
Ne postoji automatsko donošenje odluka.
Član 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora u kojem je nosilac podataka jedna od strana ili poduzimanje radnji na zahtjev subjekta podataka prije sklapanja ugovora).
Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte
Developer

3. Detalji o primaocima ličnih podataka i prenos ličnih podataka u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije

Primalac
Uloga primaoca
Transfer u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Odluka o adekvatnosti ili prikladnim ili adekvatnim zaštitnim mjerama za transfere u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Programer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. District JiaDing, Šangaj, Narodna Republika Kina
Kontrolor
Kina
Za dotičnu treću zemlju ne postoji odluka o adekvatnosti Evropske komisije. Transferi u dotičnu treću zemlju vrše se na osnovu standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije za prenos ličnih podataka obrađivačima u trećim zemljama. Odluku Evropske komisije o standardnim ugovornim klauzulama možete pročitati ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915. Kopiju Standardnih ugovornih klauzula možete dobiti od našeg službenika za zaštitu podataka (Odjeljak A.II).
Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska
Obrađivač
-
-

III. Korišćenje prepoznavanja glasa

Putem našeg audiovizuelnog i navigacionog sistema (AVN) moguće je kretati se pomoću prepoznavanja glasa. Funkcija prepoznavanja glasa vam omogućuje da kontrolišete određene funkcije AVN sistema koristeći samo svoj glas. Ova funkcija se može koristiti za nekoliko različitih funkcija kao što je navigacija. Unos novog odredišta, zumiranje karte ili otkazivanje rute samo su neki od primjera glasovnih komandi. Prepoznavanje glasa se može koristiti za prelazak na sljedeću pjesmu u muzičkoj aplikaciji. Kada koristite funkciju prepoznavanja glasa, naš dobavljač za prepoznavanje glasa pretvara vaše glasovne komande u strojno čitljive komande. 

Ispod su detaljnije informacije o gore navedenom:

1. Detalji o ličnim podacima koji se obrađuju


Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju
Lični podaci obuhvaćeni kategorijama
Izvori podataka
Obaveza nosioca podataka da podatke učini dostupnim
Period čuvanja podataka
Podaci o protokolu
Podaci o protokolu koji se kreira iz tehničkih razloga kada se uspostavi internet veza između vašeg vozila i naših servera: Podaci koji se kreiraju tokom ovog pristupa definisani su mrežnim protokolom za prenos informacija između vašeg vozila i naših servera.
Korisnik za prepoznavanje glasa
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosilac podataka nije obavezan da daje informacije. Ako informacije nisu dostavljene, ne možete koristiti funkciju prepoznavanja glasa.
Podaci se pohranjuju u log fajlove servera u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika maksimalno 7 dana, osim ako se ne dogodi događaj koji ugrožava sigurnost (npr. DDoS napad). Ako dođe do događaja koji ugrožava sigurnost, datoteke evidencije servera se čuvaju sve dok se događaj koji ugrožava sigurnost ne eliminiše i potpuno razriješi.
Podaci glasovne komande
Podaci koje možete dati putem glasovne komande: Gore navedeno uključuje sadržaj vaše glasovne komande, npr. vaš glas, koji se snima nakon što aktivirate funkcije prepoznavanja glasa (izgovaranjem "Dobar dan MG" ili pritiskom na tipku funkcije prepoznavanja glasa na kontroleru ) dok ne isključite funkciju prepoznavanja glasa. (Gore ne uključuje vaš glas prije aktiviranja prepoznavanja glasa ili kada aktivirate prepoznavanje glasa govoreći "Dobar dan MG": Vaše vozilo prepoznaje rečenicu "Dobar dan MG" van mreže.)
Korisnik za prepoznavanje glasa
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni uslov, niti je uslov neophodan za zaključivanje ugovora. Nosilac podataka nije obavezan da daje informacije. Ako informacije nisu dostavljene, ne možete koristiti funkciju prepoznavanja glasa..
Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najviše tri godine.
Podaci glasovne komande
Mašinski čitljivi podaci generisani iz vaših glasovnih komandi: Ovo uključuje sve komande koje je naš dobavljač prepoznavanja glasa bio u mogućnosti da odredi iz snimljenog glasa, kao što su adrese odredišta za navigacioni sistem ili komande za muzički plejer.
Generirano od strane naše kompanije
- Vaše podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Podaci se čuvaju najviše tri godine.

2.  Detalji o obradi ličnih podataka

Svrha obrade ličnih podataka
Kategorije oso ličnih bnih podataka koji se obrađuju
Automatizirano donošenje odluka
Pravni osnov i, ako je primjenjivo, legitimni interesi
Primalac
Dostupnost funkcije prepoznavanja glasa: Nakon što aktivirate funkciju prepoznavanja glasa (izgovaranjem "Dobar dan MG" ili pritiskom na tipku funkcije prepoznavanja glasa na volanu), vaše vozilo snima vaš glas sve dok ne isključite funkciju prepoznavanja glasa. Snimak vašeg glasa se zatim šalje našem provajderu usluge prepoznavanja glasa da generiše mašinski čitljive komande na osnovu vaših glasovnih komandi. Navedene mašinski čitljive komande zatim mogu koristiti audio-vizuelni i navigacioni sistem vašeg vozila (AVN) za različite funkcije kao što je postavljanje adresa odredišta u navigacionom sistemu ili podešavanje uređaja za reprodukciju muzike. Glasovne komande se ne šalju nama ili našem provajderu usluge prepoznavanja glasa prije ili da aktiviramo prepoznavanje glasa. Vaše vozilo vrši aktivaciju prepoznavanja glasa van mreže nakon što ste rekli "Dobro jutro MG" (npr. prepoznavši rečenicu "Dobro jutro MG" kao komandu za aktivaciju).
Informacije o protokolu Informacije o glasovnoj komandi
Ne postoji automatsko donošenje odluka.
Član 6 (1) (b) GDPR (izvršenje ugovora u kojem je nosilac podataka jedna od strana ili poduzimanje radnji na zahtjev nosioca podataka prije sklapanja ugovora).
Pružatelj usluge glasovnog prepoznavanja
Developer

3.  Detalji o primaocima ličnih podataka i prenos ličnih podataka u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije

Primalac
Uloga primaoca
Transfer u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Odluka o adekvatnosti ili prikladnim ili adekvatnim zaštitnim mjerama za transfere u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Narodna Republika Kina
Kontrolor
Kina
Za dotičnu treću zemlju ne postoji odluka o adekvatnosti Evropske komisije. Transferi u dotičnu treću zemlju vrše se na osnovu standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije za prenos ličnih podataka obrađivačima u trećim zemljama. Odluku Evropske komisije o standardnim ugovornim klauzulama možete pročitati ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915. Kopiju standardnih ugovornih klauzula možete dobiti od našeg službenika za zaštitu podataka (Odjeljak A.II.).

 

IV. Korišćenje aplikacija trećih strana na audiovizuelnom i navigacionom sistemu (AVN)

Audiovizuelni i navigacioni sistem (AVN) pruža mogućnost korišćenja aplikacija trećih strana, kao što je Amazon Music. Zahvaljujući ovim aplikacijama, možeteda  koristite funkcije koje nude provajderi trećih strana na vlastitu odgovornost. Odgovarajuća aplikacija se ne aktivira automatski, ali  prvo morate da je aktivirate u odgovarajućim postavkama. Kada aktivirate odgovarajuću aplikaciju, dobavljač relevantne aplikacije može od vas primiti lične podatke. Nemamo saznanja o ličnim podacima koje provajder prima. Također nemamo saznanja o specifičnoj svrsi obrade podataka prikupljenih od strane provajdera dotične aplikacije treće strane ili o bilo kakvim dodatnim detaljima obrade podataka od strane dotičnog provajdera. Isto tako, ne znamo da li dotični provajder obrađuje podatke samo da bi ponudio funkciju odgovarajućeg dodatka (npr. za streaming muzike) ili, osim toga, u bilo koju drugu svrhu (npr. za kreiranje profila korištenja ili personaliziranje reklama).

Ako koristite naš AVN sistem putem prepoznavanja glasa, pogledajte poglavlje o prepoznavanju glasa ( Odjeljak B.III).

Ispod su detaljnije informacije o gore navedenom:

1. Aplikacije provajdera treće strane ugrađene u AVN sistem

Sljedeće aplikacije treće strane ugrađene su u naš AVN sistem:

Aplikacija
Provajder treća strana
Daljnje informacije o pružatelju aplikacije
Aplikacija Amazon Music
Vaša zemlja prebivališta će zavisiti od toga koja vam kompanija pruža aplikaciju Amazon Music: Amazon.com Services LLC, Amazon.com.ca, Inc., Amazon Digital UK Ltd, Amazon Digital Germany GmbH, Amazon.com Sales, Inc., Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Australia Services Inc., Amazon Commercial Services Pty Ltd, Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., ili neko od njihovih filijala.
https://www.amazon.de/-/en/gp/...
Aplikacija za vrijeme
AccuWeather, Inc.
https://www.accuweather.com/de/privacy

2. Potencijalno slanje podataka u treće zemlje bez adekvatnog nivoa zaštite

Moguće je da kada koristite aplikaciju treće strane, podaci mogu biti transferirani u treće zemlje za koje ne postoje takozvane odluke o adekvatnosti Evropske komisije i za koje ne postoji odgovarajuća garancija. U tom smislu, postoji rizik da ne postoji adekvatan nivo zaštite prenesenih ličnih podataka. To znači da vaši lični podaci koje obrađuje provajder treće strane možda nemaju nivo zaštite uporediv sa GDPR-om. To posebno znači da se principi obrade ličnih podataka navedeni u članu 5. GDPR-a ne mogu poštovati. Osim toga, možda nećete imati provediva prava i djelotvorne pravne lijekove u pogledu obrade ličnih podataka. Aktiviranjem predmetne aplikacije treće strane prihvatate moguće rizike na vlastitu odgovornost.

C. Informacije o pravima nosioca podataka

Kao nosioc podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom vaših ličnih podataka:

 •  Pravo pristupa (član 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na ispravak (član 16. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) (član 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na ograničenje obrade (član 18. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na prenos podataka (član 20. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na prigovor (član 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na prijavu u vezi sa ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade (član 19. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na povlačenje saglasnosti (član 7. stav 3. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (članak 77. Opšte uredbe o zaštiti podataka)

Možete nas kontaktirati kako biste ostvarili svoja prava koristeći kontakt informacije u Odjeljku A.

Gdje je to primjenjivo, informacije o svim posebnim načinima i mehanizmima koji olakšavaju ostvarivanje vaših prava, posebno ostvarivanje vaših prava na prenosivost podataka i prava na prigovor, pronaći ćete u informacijama o obradi ličnih podataka u Odjeljku B ovo Obavještenje o zaštiti ličnih podataka.

U nastavku ćete pronaći detaljnije informacije o vašim pravima u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

I. Pravo pristupa

Kao nosilac podataka, imate pravo na pristup i informacije pod uslovima navedenim u članu 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Gore navedeno posebno znači da imate pravo da od nas dobijete potvrdu da li obrađujemo vaše lične podatke. Ako je to slučaj, također imate pravo na pristup ličnim podacima i informacijama navedenim u članu 15. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka. Gore navedeno uključuje informacije o svrhama obrade, kategorijama ličnih podataka koji se obrađuju i primateljima ili kategorijama primalaca kojima su lični podaci otkriveni ili će biti objavljeni (član 15. stav 1. tačke (a), (b) i (c) Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Potpuni opis vašeg prava na pristup i informacije možete pronaći u članu 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojem se može pristupiti putem sljedeće veze: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

II. Pravo na ispravak

Kao nosilac podataka, imate pravo na ispravku pod uslovima navedenim u članu 16. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Gore navedeno posebno znači da imate pravo da od nas dobijete ispravku netočnosti u vašim ličnim podacima i dopunu nepotpunih ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja.

Potpuni opis svog prava na ispravak možete pronaći u članu 16. Opće uredbe o zaštiti podataka, kojem se može pristupiti putem sljedeće veze: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

III. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Kao nosilac podataka, imate pravo na brisanje („pravo na zaborav“) pod uslovima navedenim u članu 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Gore navedeno znači da imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka od nas, a mi smo u obavezi da vaše lične podatke izbrišemo bez nepotrebnog odlaganja kada se primjenjuje jedan od razloga navedenih u članu 17. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka. To može biti slučaj, na primjer, ako lični podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni (član 17. stav 1. tačka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ako smo objavili lične podatke i dužni smo ih izbrisati, također smo dužni, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, da preduzmemo razumne korake, uključujući tehničke mjere, da obavijestimo kontrolore koji obrađuju lične podatke koje imate, zamoliom ih da izbrišu sve veze do tih podataka o ličnim podacima ili kopije ili replike navedenih ličnih podataka (član 17. stav 2. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) ne važi ako je obrada neophodna iz jednog od razloga navedenih u članu 17. stav 3. Opšte uredbe o zaštiti podataka. To može biti slučaj, na primjer, ako je obrada neophodna za ispunjavanje zakonske obaveze ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva (član 17. stav 3. tačke (b) i (e) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Potpuni opis vašeg prava na brisanje („pravo na zaborav“) možete pronaći u članu 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojoj se može pristupiti putem sljedeće veze: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

IV. Pravo na ograničenje obrade

Kao nosilac podataka, imate pravo na ograničenje obrade pod uslovima navedenim u članu 18. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Gore navedeno znači da imate pravo da od nas dobijete ograničenje obrade ako se primjenjuje jedan od uslova navedenih u članu 18. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka. To može biti slučaj, na primjer, ako osporite tačnost ličnih podataka. U tom slučaju, ograničenje obrade se primjenjuje u periodu koji nam omogućava da provjerimo tačnost ličnih podataka (član 18. stav 1. tačka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ograničenje znači da se sačuvani lični podaci označavaju sa ciljem ograničavanja njihove buduće obrade (član 4. stav 3. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Potpuni opis vašeg prava na ograničenje obrade možete pronaći u članu 18. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojem se može pristupiti putem sljedeće veze: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

V. Pravo na prenosivost podataka

Kao subjekt podataka, imate pravo na prenosivost podataka pod uslovima navedenim u članu 20. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Gore navedeno znači da općenito imate pravo primiti svoje lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i prenijeti te podatke drugom kontroloru bez da vas spriječimo da to učinite ako se obrada zasniva o saglasnosti u skladu sa članom 6 stav 1 tačka (a) ili članom 9 stav 2 tačka (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka ili o ugovoru u skladu sa članom 6 stav 1 tačka (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka, a obrada je izvršena automatizovanim sredstvima (član 20. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Možete pronaći informacije o tome da li se obrada zasniva na saglasnosti u skladu sa članom 6 stav 1 tačka (a) ili članom 9 stav 2 tačka (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru u skladu sa članom 6 stav 1 tačka (b). ) Opšte uredbe o zaštiti podataka u informacijama u vezi sa pravnim osnovama obrade u Odjeljku B ovog Obavještenja o zaštiti podataka.

Ostvarujući svoje pravo na prenosivost podataka, također općenito imate pravo da se vaši lični podaci prenesu direktno od nas drugom kontroloru podataka ako je to tehnički moguće (član 20. stav 2. GDPR). 

Potpuni opis vašeg prava na prenosivost podataka možete naći u članu 20. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojoj se može pristupiti putem sljedeće veze: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VI. Pravo na prigovor

Kao nosilac podataka, imate pravo na prigovor pod uslovima navedenim u članu 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Najkasnije u našoj prvoj komunikaciji s vama, izričito vas obavještavamo o vašem pravu, kao nasioaca podaataka, na prigovor.

Detaljnije informacije o ovome možete naći dole:

1. Pravo na prigovor na osnovu posebne situacije nosioca podataka

Kao nosilac podataka, imate pravo, na osnovu vaše konkretne situacije, u bilo koje vrijeme, prigovoriti na obradu vaših ličnih podataka u skladu sa članom 6. stav 1. tačka (e) ili (f), uključujući stvaranje profil na osnovu gore navedenih odredbi.

Informacije o tome da li je obrada zasnovana na članu 6 stav 1 tačka (e) ili (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka možete pronaći u informacijama o pravnim osnovama obrade u Odjeljku B ovog Obavještenja o zaštiti podataka.

U slučaju prigovora koji se odnosi na vašu konkretnu situaciju, prestat ćemo s obradom vaših ličnih podataka osim ako ne pokažemo da naši uvjerljivi legitimni interesi u obradi nadjačavaju vaše interese, pravila i slobode ili da uspostavimo, ostvarimo ili branimo pravne zahtjeve.

Potpuni opis svog prava na prigovor možete pronaći u članu 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojem se može pristupiti putem sljedeće veze: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Pravo na prigovor direktnom marketingu

Kada se vaši lični podaci obrađuju u svrhe direktnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka za takav marketing, uključujući profiliranje u mjeri koja se odnosi na takav direktni marketing.

Informacije o tome da li se iu kojoj mjeri lični podaci obrađuju u svrhe direktnog marketinga možete pronaći u informacijama koje se odnose na pravne osnove obrade u Odjeljku B ovog Obavještenja o zaštiti podataka.

Ako se protivite obradi u svrhe direktnog marketinga, više nećemo obrađivati vaše lične podatke u te svrhe.

Potpuni opis svog prava na prigovor možete pronaći u članu 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojem se može pristupiti putem sljedeće veze: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Pravo na povlačenje saglasnosti

Ako se obrada zasniva na pristanku u skladu sa članom 6 stav 1 tačka (a) ili članom 9 stav 2 tačka (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka, imate pravo, kao nosilac podataka, u skladu sa članom 7 stav 3 Opšte uredbe o zaštiti podataka o zaštiti podataka, povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku. Povlačenje vaše saglasnosti ne utiče na legitimnost obrade koja je izvršena na osnovu vašeg saglasnoti prije povlačenja. Obavještavamo vas o tome prije nego date svoju saglasnost.

Informacije o tome da li je obrada zasnovana na članu 6. stav 1. tačka (a) ili na članu 9. stavak 2. tačka (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka možete pronaći u informacijama koje se odnose na pravni osnov obrade u Odjeljku B ovog obavještenja o zaštiti podataka.

VIII. Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

Kao nosilac podataka, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu pod uslovima navedenim u članu 77. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

D. Informacije o tehničkim uslovima Opšte uredbe o zaštiti podataka koji se koriste u ovom Obaveštenju o zaštiti ličnih podataka

Tehnički izrazi koji se odnose na zaštitu podataka u ovom Obavještenju o zaštiti podataka o ličnosti imaju značenje koje se koristi u Opštoj uredbi o zaštiti podataka.

Potpuni opis definicija GDPR-a može se naći u članku 4. GDPR-a, koji se može preuzeti sa sljedećeg linka: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

U nastavku ćete pronaći detaljnije informacije o najvažnijim tehničkim uslovima Opšte uredbe o zaštiti podataka koji se koriste u ovom Obavještenju o zaštiti ličnih podataka:

"Lični podaci" označavaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ("nosilac"); pojedinac koji se može identifikovati je osoba koja se može identifikovati direktno ili indirektno, posebno uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili uz pomoć jednog ili više faktora svojstvenih fizičkim, fiziološkim, genetskim, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te osobe;

„Nosilac podataka" označava pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, na koga se lični podaci odnose;

„Obrada” znači svaki proces ili skup procesa koji se obavljaju na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturisanje, pohrana, prilagođavanje ili modifikacija, pronalaženje, inspekcija, korištenje, otkrivanje prenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, uparivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

„Profiliranje” znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata povezanih s radnim učinkom, ekonomskim statusom, zdravljem, osobnim preferencijama, interesima , pouzdanost, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem te osobe;

„Kontrolor" je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji sam ili zajedno sa drugima određuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili pravom države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonom Unije ili zakonom države člana;

„Obrađivač“ označava fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora;

„Primalac“ označava fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili drugo tijelo kome se otkrivaju lični podaci, bez obzira da li se radi o trećoj strani. Međutim, javna tijela koja mogu primiti lične podatke u kontekstu posebne istrage u skladu sa pravom Unije ili države člaaice ne smatraju se primaocima; obrada takvih podataka od strane ovih javnih organa mora biti u skladu sa važećim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade;

"Treća strana" znači fizičko ili pravno lice, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje nije nosilac podataka, kontrolor podataka, obrađivač podataka ili osobe ovlaštene za obradu ličnih podataka pod direktnim ovlaštenjem kontrolora podataka ili obrađivača;

 „Međunarodna organizacija” znači organizacija i njezina podređena tijela uređena međunarodnim javnim pravom ili bilo koje drugo tijelo koje su sporazumom ili na osnovi sporazuma osnovale dvije ili više zemalja;

"Međunarodna organizacija" označava organizaciju i njene podređene organe regulisane međunarodnim javnim pravom ili bilo koje drugo tijelo osnovano sporazumom ili na osnovu sporazuma dve ili više zemalja;

"Treća strana" znači fizičko ili pravno lice, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje nije nosilac podataka, kontrolor podataka, obrađivač podataka ili osobe ovlaštene za obradu ličnih podataka pod direktnim ovlaštenjem kontrolora podataka ili obrađivača;

"Posebne kategorije ličnih podataka" označavaju lične podatke koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu i genetske podatke, biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o seksualni život ili seksualnu orijentaciju pojedinca.

E. Datum stupanja na snagu i izmjene ovog Obavještenja o zaštiti ličnih podataka

Datum stupanja na snagu ovog Obavještenja o zaštiti ličnih podataka je 12. oktobar 2021. godine.

Možda će biti potrebno izmijeniti ovo Obavještenje o zaštiti ličnih podataka zbog tehničkog razvoja i/ili izmjena zakonskih ili službenih zahtjeva.

Možete preuzeti ažuriranu verziju ovog Obavještenja o zaštiti ličnih podataka u bilo kojem trenutku na https://mgmotor.eu/privacy-notice/ismart

 

Pronađite prodajni salon

Prodajni salon
Servis